บุคลากร

นายโกเมธ  พิมพ์เบ้าธรรม 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสมภาร  ศิริโนนรัง

ปฎิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ

นางวิยดา  พิมพ์เบ้าธรรม

กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา

นางสมภาร  ศิริโนนรัง

กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ

นายณัฐวุฒิ  ชีกว้าง

กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

นางสาวยุพิน  ศรีธรณ์

กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

นางสาวจิราพร  วรรัตน์

กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

นางอนุรักษ์  ชีกว้าง

กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์

นายบุญคุ่ม  กงมหา

กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์

นางสาวอ้อแก้ว  เดือนอุประ

กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์

นางสาวกัลยาณี  แข็งขัน

กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

นายกิตติคุณ  วาระกูล

กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ

นายชาตรี  อดทน

กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพละศึกษา

นายวิทยา  สุวรรณมณี

กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

นางสาวคะนึงนิตย์  ทนทาน

กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์

นางสาวกิ่งกาญจน์ ก้านสุวรรณ

กลุ่มสาระฯ สังคม

นางสาววิจิตรา วัฒโน

กลุ่มสาระฯ ศิลปะ

นางสาวภัทริกา ทองยา

กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์