บุคลากร

นายโกเมธ  พิมพ์เบ้าธรรม 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายณัฐวุฒิ  ชีกว้าง

ปฎิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ

นางสาวยุพิน  ศรีธรณ์

กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

นางสาวจิราพร  วรรัตน์

กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

นายณัฐวุฒิ  ชีกว้าง

กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

นางอนุรักษ์  ชีกว้าง

กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์

นายบุญคุ่ม  กงมหา

กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์

นางสาวอ้อแก้ว  เดือนอุประ

กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์

นางสาวกัลยาณี  แข็งขัน

กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

นายกิตติคุณ  วาระกูล

กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ

นางสาวคะนึงนิตย์  ทนทาน

กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์

นางสาววิจิตรา วัฒโน

กลุ่มสาระฯ ศิลปะ

นางสาวกิ่งกาญจน์ ก้านสุวรรณ

กลุ่มสาระฯ สังคม

นายวิทยา  สุวรรณมณี

กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

นายชาตรี  อดทน

กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพละศึกษา

นางสาวภัทริกา ทองยา

กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์

นายสุรธาดา สิงหาวาโน

กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์